World Happiness Report

whr-logo
Op 21 mei jl. werd op de Erasmus Universiteit Rotterdam het World Happiness Report (WHR) 2015 gepresenteerd. Hierin wordt beschreven hoe metingen van welzijn en geluksgevoel gebruikt kunnen worden om de vooruitgang van landen te beoordelen.

Als we het WHR bestuderen zien we dat sociale steun, inkomen en de levensverwachting (uitgedrukt in verwachte gezonde levensjaren) genoemd worden als de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de geluksbeleving. Opvallend is dat de aanwezigheid van sociale steun belangrijker is dan inkomen. John F. Helliwel, één van de samenstellers van het WHR, gaf hier een interessant voorbeeld van. Spanje, Italië en Griekenland werden diep geraakt door de economische crisis en scoren aanzienlijk lager in deze ‘Ranking of Happiness’, dan in de jaren voor de crisis. Je zou verwachten dat dit vooral wordt veroorzaakt door het verlies aan inkomen, maar niets is minder waar. Met name de onkunde om om te gaan met de crisis en de daarmee gepaard gaande ruzies en vertrouwensbreuken zijn een oorzaak van de lagere geluksbeleving. Een ander interessant fenomeen is dat sommige landen die zwaar beschadigd zijn door natuurgeweld, gelukkiger zijn dan vóór de ramp als de inwoners veel met elkaar samenwerkten om het land weer op te bouwen.

Wat kunnen we hieruit leren voor de veterinaire wereld?
Het WHR laat ons zien dat vertrouwen en samenwerking zeer belangrijke waarden zijn voor het geluksgevoel. Om een beeld te hebben bij de effecten daarvan in de praktijk kunnen we ons voorstellen wat er gebeurt met de werksfeer als vertrouwen ontbreekt of de samenwerking niet soepel verloopt. Het is geen grote sprong om het effect op de productie of service te voorspellen.

Met welke stappen kun jij het vertrouwen en de samenwerking binnen jouw team vergroten?